Llicencies, tràmits i medi ambient.

La creixent mentalitat de la reducció dels consums dels recursos naturals que disposem i la pressió de la mateixa administració, de disposar una societat i especialment una sector industrial més respectuós amb el medi ambient, ens condiciona a realitzar mesures preventives i correctores dels factors ambientals de la nostra empresa. Oferim una assessoria i consultoria integral del sector i legislació ambiental.

Què oferim?

 • Llicencies d’activitat. comunicacions prèvies i declaració de responsables. 
 • Llicències ambientals i autoritzacions ambientals, i en especial la LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Consultoria i mesuraments ambientals.
 • Implantació de normatives mediambientalment respectuoses.
 • Enginyeria, consultoria i assessorament mediambiental.
 • Emissions a l’atmosfera.
 • Declaració de residus, estudi de minimització de residus, pla de reducció d’envasos.
 • Abocaments d’aigua. Permisos d’abocament, DUCA.
 • Contaminació de sols. Real Decret 9/2005, per el que s’estableix la relació de activitat potencialment contaminants del sol, por el que s’estableix la relació de activitats potencialment contaminants del sòl.
 • Projectes acústics i mesuraments in situ. LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i DECRET 176/2009, De 10 de Novembre, pel el qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, del 28 de Juny, de Protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
 • Implantació ISO 14001 Sistemes de Gestió Mediambiental.
 • Implantació de la norma ISO 20121, Sistemes de gestió d’esdeveniments sostenibles.
 • Plans d’autoprotecció.
 • Declaració de residus:
  • Verificació de la petjada de Carboni de productes i serveis.
  • Norma PAS 2050. Petjada carboni.
  • ISO 14064. Gasos efecte hivernacle.
  • ISO 14067. Petjada carboni en productes.
  • ISO 14069. petjades de carboni en organitzacions.
  • GHG Protocol.